Niniejszy dokument zawiera informacje, które mają wskazać Użytkownikowi zakres i sposób gromadzenia danych w związku z działalnością Serwisu, sposób przechowywania, zabezpieczania i wykorzystania danych jak również uprawnienia Użytkownika i inne informacje dotyczące przetwarzania danych Użytkowników.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies została sporządzona i jest stosowana przez Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków (dalej jako „UJ CM”).

1.2. Niniejsza Polityka prywatności jest stosowana w Serwisie www i aplikacji instalowanej na urządzeniu mobilnym Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik może skorzystać z Programu Ograniczenia Picia (dalej jako „Serwis WWW„).

1.3. UJ CM przetwarza dane w Serwisie WWW i w aplikacji na zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w związku z realizacją projektu .: „Utworzenie, obsługa i promocja platformy e-terapii oraz aplikacji telefonicznej wspierającej ograniczenie spożywania alkoholu” – akronim E-POP, nr umowy: 232/E1/AH/LIC/2022 finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) dalej jako: „Ustawa” oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzeniem”. dalej jako: „RODO„) przekazywanych w ramach Serwisu WWW.

1.4. UJ CM przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.

1.5. UJ CM przestrzega przepisów prawa, w szczególności Ustawy oraz jej przepisów wykonawczych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2019.123 z późn. Zm .) oraz ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. ( t.j. Dz.U.2018.1954 j.t. ze zm.)

1.6. Aby skorzystać z aplikacji Użytkownik powinien zapoznać się i zaakceptować Regulamin, a także z uwagi na dane znajdujące się w aplikacji wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych. W czasie korzystania z Serwisu WWW, Użytkownik jest proszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi zarazem zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zgodnie z wymogami i ze znaczeniem nadanym Ustawą. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.

1.7. Każdemu Użytkownikowi przysługuje na zasadach określonych w Ustawie prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby, w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.

1.8. W celu realizacji uprawnień określonych z pkt 1.7. niniejszego rozdziału Użytkownik może skontaktować się z UJ za pośrednictwem danych kontaktowych znajdujących się w Regulaminie. Kontakt możliwy jest poprzez przesłanie wiadomości drogą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście.

2. DANE OSOBOWE

2.1. Administratorem danych jest Ministerstwo Zdrowia, które powierza dane Krajowemu Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, a to w związku z umową z dnia 29.04.2022 r.
na dofinansowanie realizacji zadania publicznego 2.1.7 określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach projektu: „Utworzenie, obsługa i promocja platformy e-terapii oraz aplikacji telefonicznej wspierającej ograniczenie spożywania alkoholu” – akronim E-POP, nr umowy: 232/E1/AH/LIC/2022 dalej podpowierza dane Uniwersytetowi Jagiellońskiemu – Collegium Medicum.

2.2. Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem Serwisu WWW będą przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO.

2.3. Dane będą przetwarzane celem monitorowania grupy uczestników projektu w kontekście analizy czynników ryzyka wcześniejszego zakończenia udziału w programie lub braku
satysfakcjonujących efektów oraz czynników korzystnych dla zmian w sposobie spożywania alkoholu. Wyniki te będą wykorzystywane w rozwijaniu aplikacji oraz do opracowań naukowych, a ponadto w związku z:

2.3.1. wysyłaniem bezpłatnej informacji o postępach w Programie Ograniczenia Picia, o ile Użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji od UJ,

2.3.2. analizą statystyczną,

2.4. UJ CM nie będzie przetwarzał danych osobowych w celu kierowania dedykowanych treści marketingowych przy wykorzystaniu profilowania,

2.5. UJ CM oświadcza, że dane osobowe Użytkowników, mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

2.6. UJ CM będzie przetwarzać dane osobowe niezbędne do realizacji świadczenia usługi drogą elektroniczną w zakresie korzystania z Serwisu WWW i Aplikacji celem uczestnictwa w Programie Ograniczenia Picia. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje:

2.6.1. adres poczty elektronicznej,

2.6.2. hasło do konta Użytkownika,

2.6.3. rok urodzenia,

2.6.4. płeć,

2.7. UJ CM stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, o których mowa w art. 36-39 RODO oraz spełnia wymagania określone w art. 39a a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. PLIKI COOKIES

3.1. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji.

3.2. UJ CM informuje, że Serwis WWW wykorzystuje pliki cookies. Nie służą one do przetwarzania danych osobowych oraz nawigacji na stronie a ich zawartość nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Pliki cookies stosowane są do przechowywania danych o sesji użytkownika.

3.3. Użytkownik może blokować i ograniczać instalowanie plików cookies za pomocą zmiany ustawień swojej przeglądarki czy też za pomocą odpowiedniego oprogramowania. W przypadku odrzucenia plików cookies przez Użytkownika niektóre z funkcji Serwisu WWW mogą jednak nie działać prawidłowo, co może skutkować nawet niemożnością prawidłowego korzystania z Serwisu WWW przez użytkownika.

3.4. Informacje o zmianie ustawień przeglądarek znajdują się na stronach właściwych dostawców przeglądarek, w tym:

3.4.1. Microsoft Edge – https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement#main cookiessimilartechnologiesmodule
3.4.2. Mozilla Firefox – w zakładce „Opcje” przeglądarki Mozilla Firefox,
3.4.3. Chrome – https://www.google.com/chrome/browser/privacy/#cookies,
3.4.4. Safari – https://www.apple.com/legal/privacy/pl/cookies/ .

4. GOOGLE ANALYTICS

4.1 UJ CM i podmioty, którym powierzono obsługę techniczną Usługi korzysta z usługi Google Analytics.

4.2 Więcej informacji o zasadach, na jakich usługa Google Analytics zbiera i przetwarza dane znajduje się pod na stronie internetowej dostępnej pod adresem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

4.3 W celu kontrolowania informacji, wysyłanych w ramach usługi Google Analytics, Użytkownik może m.in. zainstalować dodatek do przeglądarki internetowej blokujący Google Analytics bądź używać przeglądarki w trybie incognito.

5. LINKI DO STRON WWW PODMIOTÓW TRZECICH

5.1. Serwis WWW może zawierać linki umożliwiające bezpośrednie dotarcie do stron internetowych podmiotów trzecich. UJ nie ponosi odpowiedzialności za ochronę prywatności i wykorzystania plików cookies na tych stronach internetowych i zaleca każdorazowe uważne zapoznanie się z Polityką prywatności przez użytkownika a w przypadku ich braku skontaktować się z właścicielem strony.

5.2. W razie zauważenia przez Użytkownika jakichkolwiek nieprawidłowości w tym zakresie, Użytkownik może skontaktować się UJ CM poprzez wiadomość wysłaną pocztą elektroniczną na adres kontakt@e-pop.pl.

6. OCHRONA PRYWATNOŚCI OSÓB O OGRANICZONEJ ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH

6.1. Serwis WWW nie monitoruje, nie zbiera ani nie weryfikuje informacji pozwalających stwierdzić, czy Użytkownicy Usługi mają pełną zdolność do czynności prawnych.

7. WYKORZYSTANIA INFORMACJI ZAWARTYCH W LOGACH DOSTĘPOWYCH

7.1. UJ CM informuje, że wykorzystuje, zgodnie z praktyką przyjętą przez większość serwisów www, logi internetowe w celu zbierania informacji dotyczących korzystania z Usługi, diagnozowania błędów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną www. Dane te są wykorzystywane także w celach statystycznych, tzn. gromadzenia i analizy danych demograficznych Użytkowników (skąd nastąpiło połączenie). Wykaz informacji przechowywanych w logach internetowych jest następujący:

7.1.1. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer Użytkownika);

7.1.2. nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa;

7.1.3. czas nadejścia zapytania;

7.1.4. pierwszy wiersz żądania http;

7.1.5. kod odpowiedzi http;

7.1.6. liczbę wysłanych przez serwer bajtów;

7.1.7. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Serwisu WWW nastąpiło przez odnośnik;

7.1.8. informacje o przeglądarce Użytkownika;

7.1.9. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

7.2. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami.

7.3. Zebrane logi są także przechowywane przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy w administrowaniu Usługi. Informacje te nie są udostępnianie nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania usługi. Zbiorcze podsumowanie tych statystyk nie zawiera cech pozwalających na identyfikację Użytkowników.

7.4. UJ CM może zostać zobowiązany do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego Użytkownika Usługi na żądanie uprawnionego do tego organu państwa na mocy obowiązujących przepisów prawa.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Pytania i wątpliwości w zakresie Polityki prywatności Użytkownicy Serwisu WWW mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: kontakt@e-pop.pl .